تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

احساســ نُـقره ایے

اینقدر زیبا احساسـ مے کنے عشقــ را
و من آبــ مے شومــ در آغوشتــ
کنار این همہ مهربانیتــ
چرا اشکـــ مے ریزمــ
میان دوستتــ دارمــ هاے تــو
 کنار لبخند دلنشینتـــ جوانہ مے زنمــ
و قهر کہ مے کنے دلمــ مے لرزد
چرا اشکــ مے ریزمــ میانــ دوستتــ دارم هاے تــو
چرا باورمــ را گمـ کرده امـ در ازدحامـ اینــ ثانیہ هاے مرده
منــ از شکستنــ در میانــ آوار زندگے برخواستہ امــ
رویاهایمــ روے خطے از شعلہ هاے آتشــ سوختند
تــو پناهے براے نگاه سرگردانمــ
منــ گمشده اے میانــ اینــ همہ سرگشتگے
چرا اینــ همہ مے دانمــ از راز رفتنــ و شکستنــ
چرا اینــ همہ مے دانمــ ؟
و اشکــ مے ریزمــ ، میانــ دوستتــ دارمــ هاے تــو
تــو بهانہ ے منے براے بازگشتنــ
نگاه کنــ عشقــ در نگاه خستہ امــ جوانہ مے زند
ولے با باورهاے مرده امــ چہ مے کنے ؟
سرابــ ها بہ زیبایے مے درخشند
کاشـ نمے دانستمــ ، راز رفتنــ و شکستنــ را ...


ارسال شده در تاریخ: شنبه 13 اسفند 1390 || دیـــدگاه ()