تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

دلتَنگـے

راستے خُــدا دِلمــ هَواے دیـروز را کَرده هَـواے روزهاے کودکے را
دلمــ میخواهـَد مِثل دیروز قاصدکے بَـردارمـــ آرزوهایمـــ را بہ دَستش بِسپارَمــ تابراےتو بیاوَرد
دلمــ میخواهَد دفترِ مَشقمــ را باز کُنمــ و دوباره تَمرین کُنمـ اَلفباے زندگے را
میخواهَمـ خَط خطےکُنمــ تَمامـــِ آن روزهایےکہ دِلشِکستَمــ و دلمـــ راشِکستَنـد
دلمــ میخواهَـد این بــار اَگـر معلّمــ گفت در دفترِ نَقاشے تان هَر چہ میخواهید بکِشید
این بــار تَنها و تَنها نَردبانے بکِشمــ بہ سوے تو
دلمــ میخواهَـد این بار اگـر گُلے را دیدَمــ آن را نَچینمـــ
دلمــ میخواهَـد ...
مے شَود باز هَم کودک شُد
؟؟؟
راستے خُــدا !!! دلـمـــ فَردا هَــواے اِمــروز را مے کُنــد؟؟؟

  مَــن و خــُدا هـَــر روز فـَــرامـــوش مــے کـُنـیـمـــ
       مـَــن لُـــطـــفــَـش را
      خـُــدا نافَــرمانــے اَمـــ را !!!


ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 4 دی 1390 || دیـــدگاه ()