تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

سکــوتـــ

چتــرها را ببندیمــ بــا دلے پُر از سکوتـــــ
بہ ضیــافت قطره هــای بــاران برویمــ
بگذاریمــ بــاران گناهــان مـان را بشوید از ریشہ بشویـد
نگاه خستہ مــان را زیـر بــاران تــازه کنیمــ
چـرا که فـردا موسمـــ طــلوع پــاکِ رویــاهـاسـت،
چتــرها را ببندیمــ بــاران بـدون سَر پنــاه زیبـاتر اسـت
با دلی پُر از سکوتـــــ ...


++  نمیدانــم اِنگــار كسے برایـَمــ نمــاز بــاران خوانــده استـــ
كہ ایــن روزهــا آسمـان چشمانـَمــ همیشہ بارانے استـــ  !!!


ارسال شده در تاریخ: چهارشنبه 23 آذر 1390 || دیـــدگاه ()