تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

احساســ نُـقره ایے

اینقدر زیبا احساسـ مے کنے عشقــ را
و من آبــ مے شومــ در آغوشتــ
کنار این همہ مهربانیتــ
چرا اشکـــ مے ریزمــ
میان دوستتــ دارمــ هاے تــو
 کنار لبخند دلنشینتـــ جوانہ مے زنمــ
و قهر کہ مے کنے دلمــ مے لرزد
چرا اشکــ مے ریزمــ میانــ دوستتــ دارم هاے تــو
چرا باورمــ را گمـ کرده امـ در ازدحامـ اینــ ثانیہ هاے مرده
منــ از شکستنــ در میانــ آوار زندگے برخواستہ امــ
رویاهایمــ روے خطے از شعلہ هاے آتشــ سوختند
تــو پناهے براے نگاه سرگردانمــ
منــ گمشده اے میانــ اینــ همہ سرگشتگے
چرا اینــ همہ مے دانمــ از راز رفتنــ و شکستنــ
چرا اینــ همہ مے دانمــ ؟
و اشکــ مے ریزمــ ، میانــ دوستتــ دارمــ هاے تــو
تــو بهانہ ے منے براے بازگشتنــ
نگاه کنــ عشقــ در نگاه خستہ امــ جوانہ مے زند
ولے با باورهاے مرده امــ چہ مے کنے ؟
سرابــ ها بہ زیبایے مے درخشند
کاشـ نمے دانستمــ ، راز رفتنــ و شکستنــ را ...


ارسال شده در تاریخ: شنبه 13 اسفند 1390 || دیـــدگاه ()

از آوازِ کُدام پَرنده ی تَنها؛این هَمہ زمِستان است؟

مــَن خوابـــ دیده اَمــ کـہ مــا دَر هِیچ اُفقے بہ هَمــ نمے رسیمــ
مـَن و تــو کِنارِ اَولینــ بِـرکہ مے نِشینیمــ تــا باد پاییزے بِوزَد
و تــو را از مـَـن بگیرَد
تــو
با پیراهَنے از اَطلسے هاے طَلایے، مے خَندے و بــا باد مے رَوی
و مــَرا با شکوفہ هاے سیاه دامَنمــ  بَر جاے مے گـُذارے
مـن هَنوز آنجــا هَستمــ
تَنهـا
پیــر
خَستہ
با انگشتانِ کاغذیَمــ تَصویر یکــ پَنجره را در هَـوا نَقش مے کنمــ
و در قاب کُهنہ ے آن به اِنتظار تــو  مے نِشینَمــ
تــو مے آیے ...
چونانــ اَسبے با یالـــ هاے آتَشــ گِـرفتہ
و ذِهنــ خالے جَنگلــ  را بہ خاکستَر مے نِشانے
و مَــن
بہ پَرنده اے کوچَک مے مانَمــ کہ هیچ کس آوازَشـــ را نمے فَهمد
بہ آن پَرنده کہ بہ سوے اُفقے دور پَـر می کِشد
آرزومَند
امــّا
امــّا مــَن خوابــ دیده اَمــ کِہ مــَن و تــو در هِیچ اُفقے بہ هَمــ نمے رسیمـــ ...


ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 11 بهمن 1390 || دیـــدگاه ()

دلتَنگـے

راستے خُــدا دِلمــ هَواے دیـروز را کَرده هَـواے روزهاے کودکے را
دلمــ میخواهـَد مِثل دیروز قاصدکے بَـردارمـــ آرزوهایمـــ را بہ دَستش بِسپارَمــ تابراےتو بیاوَرد
دلمــ میخواهَد دفترِ مَشقمــ را باز کُنمــ و دوباره تَمرین کُنمـ اَلفباے زندگے را
میخواهَمـ خَط خطےکُنمــ تَمامـــِ آن روزهایےکہ دِلشِکستَمــ و دلمـــ راشِکستَنـد
دلمــ میخواهَـد این بــار اَگـر معلّمــ گفت در دفترِ نَقاشے تان هَر چہ میخواهید بکِشید
این بــار تَنها و تَنها نَردبانے بکِشمــ بہ سوے تو
دلمــ میخواهَـد این بار اگـر گُلے را دیدَمــ آن را نَچینمـــ
دلمــ میخواهَـد ...
مے شَود باز هَم کودک شُد
؟؟؟
راستے خُــدا !!! دلـمـــ فَردا هَــواے اِمــروز را مے کُنــد؟؟؟

  مَــن و خــُدا هـَــر روز فـَــرامـــوش مــے کـُنـیـمـــ
       مـَــن لُـــطـــفــَـش را
      خـُــدا نافَــرمانــے اَمـــ را !!!


ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 4 دی 1390 || دیـــدگاه ()

سکــوتـــ

چتــرها را ببندیمــ بــا دلے پُر از سکوتـــــ
بہ ضیــافت قطره هــای بــاران برویمــ
بگذاریمــ بــاران گناهــان مـان را بشوید از ریشہ بشویـد
نگاه خستہ مــان را زیـر بــاران تــازه کنیمــ
چـرا که فـردا موسمـــ طــلوع پــاکِ رویــاهـاسـت،
چتــرها را ببندیمــ بــاران بـدون سَر پنــاه زیبـاتر اسـت
با دلی پُر از سکوتـــــ ...


++  نمیدانــم اِنگــار كسے برایـَمــ نمــاز بــاران خوانــده استـــ
كہ ایــن روزهــا آسمـان چشمانـَمــ همیشہ بارانے استـــ  !!!


ارسال شده در تاریخ: چهارشنبه 23 آذر 1390 || دیـــدگاه ()

مےخواهم زمان متوقف شود

مے خواهمـ  زمان متوقفـــ شود و لحظه ے دیگر را شاهد نباشمــ
شاهــد نباشم که تو  می روے
و من همچون تک درختے تنها روزهـا و شب هـاے بی تو بودن را نظاره می کنمــ
مے خواهم در همین لحظهـ باقی بمانمــ
تا بیش از این درد و رنج بے تو بودن را احساس نکنمــ
توئے که همچون ستاره ے در زندگیمـ درخشیدے
و هیچ گاـهـ از احساسے که به تو داشته م خبر نداشتے
توئے که لحظه لحظه هــایمـ شدے ؛ اما خود از آن بے خبر بودے
مے خواهمـ زمان برایمــ  متوقف  شود و براے  تو  تا ابد با خوشے ادامــه داشته باشــد ...
.
.
.

گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...! گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانهـ مےخواهد...! نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...! ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش...
فردا روز دیگر ے ست !


ارسال شده در تاریخ: پنجشنبه 17 آذر 1390 || دیـــدگاه ()